Recycling passports

X-Ray Tubes

1
관심 분야 선택
2
연락처

우리는 항상 당신과 함께하는 데 관심이 있습니다.

어떻게 도와 드릴 수 있는지 알려주세요

1
2
연락처

Please find herewith the recycling passports for X-Ray Tubes products.
 

Glass Tubes

 
ROxxxxROT350 9890-000-85282
9890-000-85302
SROxxxxROT350 9874-007-01122
SROxxxxROT351 9890-000-63182
9874-004-21122
9890-000-63751
9874-005-08122
9890-000-85831
9890-000-85841
9874-006-11122
9874-094-00362
9890-000-85851
9890-000-03951
DUxxxxDA90 9898-000-85641
9890-000-85621
9890-000-85631
9890-000-85611
DUxxxxDA350 9890-000-85081
9890-000-85061
9890-000-85051
9890-000-85021
OxxxxROT360 9898-000-86121
9898-000-86111
SROxxxxROT360 9890-000-86091
9890-000-86101
DUxxxxDR18000 9890-000-85151
9890-000-85161
9890-000-86171
SRMxxxxROT500 9874-008-63132
9890-000-03842
SRMxxxxROT-GS500 9890-000-63901
SRMxxxxROT504 9890-000-63661
9890-000-85002
SRMxxxxROT-GS504 9890-000-63731
9874-008-60122
9890-000-63842
9874-008-47122
9890-000-03961
SRMxxxxROT501 9874-008-64132
9890-000-03822
SRMxxxxROT-GS501 9890-000-03621
SRMxxxxROT-GS505 9890-000-63912
9890-000-85182
SRMxxxxROT507 9890-000-63671
9890-000-63721
9874-008-46122
9898-000-03362
9890-000-63941
9890-000-03442
9890-000-63931
9890-000-03562
MRMxxxxROT-GS2502 9890-000-63272
9890-000-63262
MRC 200 CT ROT 5001 9890-000-63571
MRC 201 CT ROT 5002 9890-000-03782
MRC 203 CT ROT 5003 9890-000-63481
PHILIPS MRC 600 9890-000-85891
PHILIPS MRC 800 9890-000-85921
MRC 200 0508 ROT 1001 9890-000-03682
MRC 200 0508 ROT GS 1001 9890-000-03692
MRC 160 A 0310 ROT GS 1002 9890-000-63041
MRC 200 0508 ROT 1003 9890-000-85132
MRC 200 0508 ROT GS 1003 9890-000-85142
MRC 200 0508 ROT GS 1005 9890-000-86061
MRC 200 0310 ROT GS 1004 9890-000-85092
MRC 200 0407 ROT GS 1004 9890-000-85102


X-Ray Tube Housing Assemblies

 
S 532 Series S 532 B, S 532 Q
PX 1300 Series PX13XX
PX 1400 Series PX14XX
PX 1500 Series PX15XX
DA 200 Series DA 200
B502 Series B502, B502H
CTR 1500 Series CTR15XX, CTT15XX
CTR1700 Series CTR17XX
CTR 1740 & 1725 Series CTR1740CQPN, CTR1725CSPN
CTR 2112 Series CTR 2112
DA/MX 100 Series DA100, MX100 CT Max
DA/MX 115 Series DA115, MX115
DA 10XX Series DA 10XX


Cooling Units

 
Cooling Unit CU 3101 9890 000 85652
Cooling Unit CU 6100 9890 000 85661

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

필립스코리아 대표이사 : 김동희 주소 : 서울시 중구 소월로2길 30(남대문로 5가) 사업자등록번호 : 106-81-02284

통신판매업 신고 : 제 2016-서울중구-1138 [사업자정보확인] 의료기기판매업 신고 : 제 2998호

필립스 고객센터 소비자 가전 : 080-600-6600 수면 및 호흡기기 : 080-500-0004  영상 진단 및 분석 의료기기 : 080-372-7777

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.